بطری پت صفحه 8

Showing 85–96 of 102 results

بطری پت -PET کد 409

<span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://www.meysam-ii.com/product-category/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d8%b7%d8%b1%db%8c/?filter_%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7=%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-28"><strong>برای مشاهده درب های مناسب این بطری کلیک کنید</strong></a></span>   حجم: 136cc طول و عرض: 37*50 دهانه بطری: 28mm ارتفاع: 126mm